International idræt: Tid til handling

Idan/Play the Game har fremsendt en række konkrete forslag til dansk handling i forhold til international idræt til kulturminister Marianne Jelved (R).

Som opfølgning på lanceringen af notatet ’Den globale idræts krise er Danmarks store chance’ har Idrættens Analyseinstitut/Play the Game den 26. februar fremsendt et brev til kulturminister Marianne Jelved (R) med en række forslag til, hvad der blandt andet kan indgå af konkrete initiativer i en eventuel fremtidig international satsning.

Idan/Play the Game opfordrer regeringen til at indarbejde forslagene i de kommende idrætspolitiske sigtelinjer, som skal udarbejdes på grundlag sidste års brede forlig om fremtidens danske idrætssektor.

Forslagene ser ud som følger:

1) International magtudredning og handlingsplan for dansk idræt
For at skabe et fælles videns- og beslutningsgrundlag for de aktører i dansk idræt, der jævnligt arbejder på den internationale scene, igangsætter Kulturministeriet i samarbejde med relevante bidragydere en magtudredning, der beskriver forholdene i international idræt og danner grundlag for en efterfølgende handlingsplan på områder som: 

 • Struktur og virkemåde hos de centrale aktører.
 • Fordelingen af ledelsesposter, værtskaber og ejerskaber hos de toneangivende aktører.
 • Politiske og kommercielle netværk på tværs af idrætter og landegrænser.
 • Status for de internationale idrætsorganisationers standarder for good governance.
 • Mediernes/journalistikkens rolle som aktører i sporten som underholdningsindustri og garanter for kritisk journalistik.
 • Status for bekæmpelsen af doping og matchfixing.
 • De mellemstatslige organisationers rolle i international idræt.
 • Mulige samarbejdspartnere for Danmark i henseende til fremme af demokrati, idrætsdeltagelse m.m.
 • Status for idræts- og foreningsdeltagelse i verdens lande.

Magtudredningen præsenteres på et seminar for Folketingets partier, idrætsorganisationerne og øvrige relevante interessenter, hvorefter en bredt sammensat arbejdsgruppe under ledelse af Kulturministeriet udarbejder forslag til en handlingsplan for Danmarks rolle i international idræt.

Handlingsplanen beskriver de vigtigste opgaver og skitserer en god arbejdsdeling mellem statslige, idrætslige og øvrige relevante aktører i respekt for disses forskellige udgangspunkter og roller i international idræt. Handlingsplanen munder ud i et sæt anbefalinger, der kan sikre den bedst mulige sammenhæng mellem værdigrundlaget for dansk idræt og foreningsliv på den ene side og de konkrete beslutninger og initiativer i forhold til international idræt på den anden side.

2) Øremærkede midler til støtte af idrætsrelaterede aktiviteter på internationalt plan
For at styrke danske idrætsaktørers internationale indflydelse og profilere danske idræts værdigrundlag afsætter regeringen – eventuelt i et samarbejde mellem flere ministerier – øremærkede midler med det formål at:

 • tiltrække og afholde internationale konferencer, seminarer og møder for idrætsfaglige netværk i Danmark, eksempelvis inden for idrætsforskning, idrætspolitik, aktivitetsudvikling i konkrete idrætsgrene etc.
 • indgå med supplerende kapital til større ansøgninger på idrætsområdet til eksempelvis det udvidede Erasmus+ program eller andre relevante finansieringskilder for internationalt arbejde.
 • understøtte dansk ledede, internationale og komparative forsknings- og analyseprojekter af særlig relevans for aktørerne i den danske idrætssektor.
 • fremme praksisorienterede initiativer, der sigter på at udvikle idrætsdeltagelse, fysisk aktivitet og medborgerskab med udgangspunkt i erfaringer fra dansk idræt.
 • støtte oversættelser af og formidling af rapporter, publikationer etc. af international relevans, eventuelt på en dansk ledet webplatform rettet mod et internationalt publikum. Oversættelse kan både være fra dansk til et internationalt hovedsprog eller den modsatte vej.
 • bistå danske idrætsaktører med at fremme good governance i international idræt gennem analyseprojekter, rapporter, oplysningsarbejde, internationale møder med mere.
 • støtte initiativer, der sigter på at styrke det internationale idrætspolitiske perspektiv i idrættens lederuddannelser.

3) Styrkelse af det internationale samarbejde inden for UNESCO, Europarådet, EU og lignende
Inden for de sidste 4-5 år har Europarådet (EPAS), EU og UNESCO oprustet deres indsats på den idrætspolitiske front. Men især Europarådet og UNESCO mangler midler til at finansiere selv små initiativer. Danmark kan sikre sig væsentlig goodwill – og indflydelse – ved at afsætte ressourcer til konkrete opgaver i dette regi. Eksempler: 

 • UNESCO ønsker at lave effektmåling af det kommende, reviderede globale charter for idræt og fysisk aktivitet for at belyse, i hvilket omfang medlemslandene følger charterets anbefalinger på områder som idrætsdeltagelse, ligestilling, idrætsbegivenheder, adgang til idrætsfaciliteter, uddannelse, beskyttelse af børn og unge, bekæmpelse af doping med mere.
 • Europarådet: opfølgning på matchfixing-konventionen. Styrkelse af good governance-indsatsen. Oprettelse af et ’Clearing House for Sports Integrity’ som foreslået af Play the Game på rådets ministerkonference i Magglingen i september 2014.
 • Danmark kan i samarbejde med en mellemstatslig institution afholde en global konference om beskyttelse af sportens integritet mod alle former for korruption i sport (matchfixing, korruption, skattesnyd, hvidvaskning, trafficking med mere). Konferencen skal bane vejen for en struktureret dialog mellem regeringer, idrætsorganisationer og interessenter om strategiske spørgsmål.

4) Øvrige initiativer
I øvrigt foreslår vi, at Kulturministeriet overvejer:

 • at samarbejde med Danida om at indføre idræt som en dimension af udviklingspolitikken med forbillede i blandt andet Norge og Schweiz. Der er rige muligheder for et stærkere engagement i FN’s kontor i Genéve for sport, udvikling og fred, og Danmark kunne ’overtage’ de meget vellykkede, men nu ophørte Magglingen-konferencer.
 • at undersøge sammen med danske idrætsorganisationer, hvordan man kan skabe international opbakning til at oprette en sports whistleblower-fond for at understøtte enkeltpersoner, som er kommet i urimelig økonomisk, politisk eller juridisk klemme på grund af deres indsats for at bekæmpe trusler mod idrættens integritet, samt støtte undersøgende journalistik af særlig væsentlig karakter.
 • at styrke ministeriets eget internationale arbejde gennem klare ambitiøse målsætninger og tilførsel af personaleressourcer.

Jens Sejer Andersen, international direktør, Play the Game
Henrik H. Brandt, direktør Idrættens Analyseinstitut

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.