Vedtægter og grundlag for Idrættens Analyseinstitut

§ 1 Navn og hjemsted

Idrættens Analyseinstitut er oprettet i henhold til lov nr. 23 af 19. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt).

Stk. 2. Idrættens Analyseinstitut er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 2
Idrættens Analyseinstitut har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 3: Formål
Idrættens Analyseinstituts formål er at:

  • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt.
  • Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning.
  • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
  • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum.
  • Udvikle Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

§ 4: Bestyrelsens sammensætning
Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, herunder formanden, der alle udpeges af kulturministeren.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 3 af medlemmerne.

Stk. 3. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af bestyrelsen, foretages en beskikkelse for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi.

Stk. 5. Bestyrelsen beskikkes under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter størrelsen af formandens og de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorarer.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens virke, som bl.a. skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 5: Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets samlede virksomhed, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved ændring af vedtægterne jf. § 12 træffer bestyrelsen beslutning ved 2/3 flertal.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede herunder formanden.

§ 6: Play the Game-konferencen
Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra administrationen en Programkomité for den internationale Play the Game-konference bestående af minimum syv danske og internationale eksperter. Programkomitéen skal rådgive om, hvilke temaer og oplægsholdere der skal på programmet på konferencen. Programkomitéen har endvidere ansvaret for at evaluere konferencen.

Stk. 2. Formanden for Programkomitéen skal være ansat i Idrættens Analyseinstitut. Medlemmer af Idrættens Analyseinstituts bestyrelse kan ikke deltage i Programkomitéen.

Stk. 3. Værtslandet for Play the Game-konferencen skal have mulighed for at være repræsenteret med mindst to medlemmer af Programkomitéen.

§ 7: Den daglige ledelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger instituttets direktør. Direktøren har ansvaret for den daglige drift i overensstemmelse med institutionens vedtægter og bestyrelsens instruktioner.

Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger instituttets øvrige personale i overensstemmelse med statens løn- og personaleregler.

§ 8: Tegningsret
Idrættens Analyseinstitut tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand i foreningen med Idrættens Analyseinstituts direktør.

§ 9: Finansiering
Idrættens Analyseinstituts midler tilvejebringes i henhold til § 13 i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Stk. 2. Instituttet kan tilvejebringe indtægter gennem rekvireret forskning, analyser, udredninger, evalueringer, udgivelser, ekstern støtte og deltagerbetaling til konferencer m.v.

§ 10: Budget, regnskab og revision
Idrættens Analyseinstituts regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2. Idrættens Analyseinstitut indsender budget og aflægger årsregnskab og beretning i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 3. Kulturministeriet godkender Idrættens Analyseinstituts årlige budget, regnskab og ledelsesberetning.

§ 11: Opløsning
Idrættens Analyseinstitut kan kun opløses ved en ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Stk. 2. I tilfælde af Idrættens Analyseinstituts opløsning træffer kulturministeren efter indstilling fra Idrættens Analyseinstituts bestyrelse beslutning om anvendelsen af instituttets eventuelle nettoformue til aktiviteter, som ligger inden for instituttets formålsbestemmelse.

§ 12: Ændring af vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan foretages af kulturministeren, eller såfremt Idrættens Analyseinstituts bestyrelse fremsætter ønske herom, og kulturministeren godkender ændringsforslaget.

§ 13
Vedtægterne træder i kraft den 1. juni 2018.

Vedtaget af bestyrelsen for Idrættens Analyseinstitut, den 21 marts 2018.

Download vedtægter og grundlag 

 
 
Download de af bestyrelsen underskrevne vedtægter samt det fulde grundlag for Idrættens Analyseinstitut. 

Download bestyrelsens forretningsorden.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.